babg.net

top


Търсене

240x60

 

 


Начало » Приемане на нови членове


УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

ЧЛЕНОВЕ НА   Б А Б Г   МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ ДЕЕСПОСОБНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ПРИЕМАТ УСТАВА НА АСОЦИАЦИЯТА И СА ПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС.

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС Е КАКТО СЛЕДВА:

- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА                                                        -         50 лева 

- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕТ и ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ                 -       100 лева

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ                                 -       500 лева

КАТО МОЖЕ ДА СЕ ПЛАТИ В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ

СМЕТКА №: 1089198509

БАНКА: Ейч Ви Би Банк Биохим, клон Сирбанк 

БАНКОВ КОД: 66088808

ПОЛУЧАТЕЛ: Б А Б Г

 

У С Т А В

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1.(1) Асоциацията на билкарите и гъбарите в Република България (асоциацията) е самостоятелно, доброволно, независимо, сдружение, обединяващо физически и юридически лица, работещи в областта на билко и гъбопроизводството, както и в търговията с билки, гъби и диворастящи плодове и съдействащо за защита на техните професионални и материални интереси с оглед спецификата на тези дейности,
(2) Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Дейността си асоциацията осъществява съобразно нормите на Конституцията   на   Република   България,   действащото  в   страната законодателство,    устава,    решенията    на    общото    събрание    и управителния съвет.
(4) Асоциацията има емблема и печат.
 
II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК
 
Чл.2. Наименованието на асоциацията е: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БИЛКАРИТЕ И ГЪБАРИТЕ”.
               
Чл.З. Седалището на асоциацията е: гр. София, ул. „Метличина поляна” Nо15.
 
Чл.4. Асоциацията е учредена за неопределен срок.
 
III. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.5. Асоциацията има следните цели:
1. Да обединява всички физически и юридически лица, работещи в областта на билко и гъбо производството, както и в областта на търговията с билки, гъби и диворастящи плодове за защита на техните професионални и материални интереси;
2. Да работи за опазване и съхранение на естествените находища от билки, гъби и диворастящи плодове в страната;
3. Да работи за разширяване на находищата от билки, гъби и диворастящи плодове, чрез култивирането им;
4. Да работи за превръщане на билко и гъбо производството и търговията с билки, гъби и диворастящи плодове в траен поминък на населението в определени географски райони;
5. Да съдейства за създаването и приемането на законопроекти, като дава мнения за отстраняването на празноти, противоречия в нормативната уредба, касаеща дейността на билкарите и гъбарите в РБългария;
6. Да установява и поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни неправителствени органи, институции и организации от Европейския съюз и други региони.
 
 
IV. СРЕДСТВА
 
Чл .6. Асоциацията ще постига целите си чрез:
1. Подпомагане, насърчаване и защита на членовете на асоциацията, за постигане на по-голяма икономическа рентабилност от дейността им;
2. Организиране защитата на интересите и правата на членовете на сдружението пред държавните, обществени и други институции в Република България,   включително подобрявайки взаимодействието с Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите;
3. Организиране и провеждане курсове, семинари, за повишаване знанията, уменията и квалификацията на членове на асоциацията, като издава удостоверения за това;
4. Организира информирането на членовете на асоциацията относно действащото законодателство в областта на билко и гъбо производството и търговията с билки, гъби и диворастящи плодове;
5. Оказва методична помощ на членовете на асоциацията при експлоатацията на естествените находища от билки, гъби и диворастящи плодове, както и при разработване на съвременни технологии за култивирането им;
6. Предприема действия пред съответните държавни органи за получаване на преференции за членовете на асоциацията в областта на външнотърговския режим, данъчното облагане, митническите тарифи и др.
 
V. ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА
 
Чл.7. Асоциацията, като юридическо лице с нестопанска цел се самоопределя като организация, осъществяваща дейност в частна полза.
 
VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 
Чл.8. (1) За постигане на определените в настоящия устав цели, асоциацията има следния предмет на дейност:
Издаване на печатен орган на асоциацията; организиране на квалификационни курсове за билкари и гьбари; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел подобряване ефективността на билко и гъбо производството.
(2) Горецитираният предмет на дейност, асоциацията ще извършва и в случаите, когато осъществява допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност, като прихода се използва за постигане на определените в устава цели.
(3) Асоциацията не разпределя печалба.
 
 
VII. УСТРОЙСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА
 
Чл.9. (1) Асоциацията на билкарите и гъбарите е структура на национално равнище.
(2) Управителния съвет на асоциацията избира районни координатори за шестте географски региона в страната
(3) Регионите са както следва:
Северозападен- включващ областите Монтана, Враца и Видин;
Северен-ценрален -включващ областите Плевен, Ловеч, Габрово и Търново;
Североизточен - включващ областите Силистра, Русе, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Търговище;
Югоизточен - включващ областите Бургас, Сливен, Хасково и Ямбол;
Южен-централен - включващ областите Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Пазарджик;
Югозападен - включващ областите София - град, Софийска, Благоевград, Перник и Кюстендил.
 
VIII. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА
 
Чл.10. Органи на асоциацията са :
1.        Общо събрание (ОС);
2.        Управителен съвет (УС);
3.        Контролен съвет (КС).
 
Чл.11. Върховен орган на асоциацията е общото събрание. То се състои от всички членове на асоциацията.
 
Чл.12. (1) Компетентност на общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. Приема и изключва членове;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. Взема решение за участие в други организации;
7. Взема   решение   за   преобразуване   или   прекратяване   на асоциацията;.
8. Приема   основни   насоки  и   програма   за  дейността  на асоциацията;
9. Приема бюджета на асоциацията;
10. Избира и освобождава членовете на контролния съвет;
11. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
12. Приема отчета за дейността на управителния съвет;
13. Отменя решения на другите органи на асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията.
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацията.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхнатa законосъобразност и съответствие с устава.
(4) Решенията на органите на асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на асоциацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(5) Споровете по ал.3 на този член могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на асоциацията от всеки член на асоциацията или на неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от дата на вземане на решението.
 
Чл.13. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на асоциацията в населеното място, в което се намира седалището на асоциацията. Ако в последния случай управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Редовни заседания на общото събрание се провеждат веднъж годишно.
(3) Извънредно общо събрание се провежда, когато важни причини налагат това.
(4) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, отправена от председателя на управителния съвет до членовете на асоциацията. Тя трябва да съдържа: вида на свикваното общо събрание - редовно или извънредно, дневния ред,  датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Всеки член на асоциацията поема разходите по участието си в Общото събрание.
(6) При наличие на постъпили молби за членство и предложения за изключване,  управителният съвет включва в дневния ред точка за приемане на нови членове, съответно за изключване.
(7) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на асоциацията  най-малко един месец преди датата на неговото
провеждане.-чл.26, ал.3  ЗЮЛНЦ.
 
Чл.14. Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от членовете му. Ако в обявения ден и час не се яви необходимият брой членове, то се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присьстващите. Тези обстоятелства се отразяват и в поканата за свикване на общото събрание.
 
Чл.15. (1) Всеки член на асоциацията има право на един глас в общото събрание.
(2) Допуска се гласуване по пълномощие, като едно лице може да представлява   не  повече  от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. Копие от пълномощното се представя на управителния съвет най-късно един ден преди обявената дата за провеждане на общото събрание. При неспазване на този срок упълномощаването не се приема.
(3) Юридическите лица членове на асоциацията се представляват от техните законни представители;
 
Чл.16. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласовете на присъстващите.
(2) Решенията  на  общото  събрание  относно  изменение и допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на асоциацията се вземат с мнозинство равно или по-голямо от две трети от присъстващите.
(3) За обсъждане от общото събрание не могат да се предлагат въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.
(4) В началото на всяко общо събрание се приема процедура на гласуване.
(5) За провеждане на общото събрание се избират помощни органи – председател, секретар, преброител(и) на гласовете и протоколист(и).
(6) На заседанията на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя, секретаря и преброителите.
(7) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или на   техните   представители, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се води от лице(а), назначени с решение на управителния съвет и се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.
 
Чл.17. (1)   Управителният съвет се състои от три до 15 лица – членове на асоциацията и се избира от общото събрание за срок от три години. Конкретният брой се определя от ОС.
(2) За член на управителния съвет може да бъде избран член на асоциацията, който:
1. Е работил най-малко пет години в областта на билко и гъбо производството или  в областта  на  търговията с билки, гъби и дивиорастящи плодове;
2. Тригодишно членство в асоциацията;
3. Не се намира в родствени отношения с останалите членове на управителния съвет и с членовете на контролния съвет.
(3) Член на управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.
(4) С решение на общото събрание се прекратява предсрочно мандата на член на управителния съвет, който използва асоциацията за лични облаги.       
 
Чл.18. (1) Управителният съвет избира измежду членовете си председател, двама заместник - председатели и изпълнителен секретар.
(2) Управителният съвет възлага представителната власт на своя председател и на един от своите членове.
 
Чл.19. Компетентност на управителния съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на асоциацията;
5. Определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
6. Определя адреса на сдружението;
7. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
8. Изпълнява задълженията предвидени в устава;
9. Упражнява  правата  на   ОС   -   приема   нови   членове  на сдружението.
 
Чл.20. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя с писмена покана, съдържаща проект за дневен ред, отправена до останалите членове в седемдневен срок преди датата на заседанието, а в негово отсъствие от зам. председателя.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета.
(3) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от определен от управителния съвет негов член.
(4) Заседанията на управителния съвет се провеждат най- малко веднъж на два месец.       
(5) Заседанието на УС е редовно ако на него присъстват или са представени половината или повече от половината му членове.
(6) Член на УС може да бъде представляван от друг член на УС въз основа на писмено пълномощно.
(7) Член на управителния съвет не може да гласува с повече от едно пълномощно.
 
Чл.21. (1) Управителният съвет може да взема решения ако на заседанието му присъстват или са представени половината или повече от половината от неговите членове.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този  член се  удостоверява  в  протокола  от председателстващия заседанието.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията, които се взимат във връзка чл.14 ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и тези по чл.19 т.2 и т.5 от настоящия устав - с мнозинство от всички членове на управителния съвет.
(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
 
Чл.22. Председателят на управителния съвет:
1. Представлява асоциацията пред всички лица и институции;
2. Свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
3. Изпълнява бюджета на асоциацията;
4. Подписва официалната документация и кореспонденция на асоциацията.
 
Чл.23. Изпълнителният секретар:
1. Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на асоциацията;
2. Съгласува своята дейност с председателя на управителния съвет;
3. Организира правилното и редовно водене на счетоводството;
4. Организира изпълнението на решенията на ръководните органи;
5. Изготвя и води регистър на членовете на асоциацията въз основа на подадена от  председателя на управителния съвет информация.
 
Чл.24. (1) Общото събрание избира Контролен съвет, който се  състои от трима члена с тригодишен мандат.
(2) За член на Контролния съвет може да бъде избран член на асоциацията, отговарящ на изискванията на чл. 17 ал.2.
(3) Контролният съвет си избира председател, който изразява становището му пред останалите органи на асоциацията.
 
Чл.25. Компетентност на контролния съвет;
1. Упражнява контрол върху финансовата и деловодна дейност на асоциацията, стопанисването на имуществото и дейностите, свързани с набиране на допълнителни финансови средства;
2. Следи за спазване на уставните правила и решенията на общото събрание при дейността на асоциацията;
3. Проучва и дава становище по жалби, сигнали и предложения на членове на асоциацията, както и по спорове, свързани с дейността на асоциацията или нейни членове.
 
Чл.26. (1) Членовете на контролния съвет не могат да бъдат членове на управителния съвет, както и последните не могат да бъдат избирани за членове на контролния съвет;
(2) Контролният съвет се отчита за дейността си пред общото събрание.
 
IX. ЧЛЕНСТВО
 
Чл.27. (1) Членуването в асоциацията е доброволно.
(2) Членове на асоциацията могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица:
1. Занимаващи се с билко и гъбо производство;
2. Осъществяващи търговска дейност с билки, гъби и диворастящи плодове;
3. Приемат устава й, внесли са дължимата встъпителна вноска и работят за постигане целите на асоциацията;
4. С висок морал, упражняващи дейността си в съответствие с добросъвестната търговска практика;
 
Чл.28. (1) Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до управителния съвет. Молбата следва да съдържа всички индивидуализиращи данни за кандидата – имена, ЕГН, съдебна и данъчна регистрация, булстат, както и изрична декларация, че е запознат и приема устава на асоциацията. Юридическите лица представят решение за членство на ръководния им орган.
(2) Управителният съвет се произнася по молбата за членство в първото си заседание след постъпването й, от който момент възниква членственото правоотношение. Управителния съвет информира за своето решение кандидата.
 
Чл.29. (1) Членството се прекратява при:
1. Едностранно писмено волеизявление до УС на асоциацията;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение- за физическите лица;
3. С прекратяване на юридическото лице
4. Изключване по решение на общото събрание:
а) При поведение, несъвместимо с дейността на асоциацията;
б) Системно неизпълнение на задълженията и нарушаване на устава.
5. Отпадане:
а) При невнасяне на установените имуществени вноски;
б) При системно неучастие в дейността на асоциацията;
в) Отпадане по т.5 буква "а" настъпва по реда на чл.31 ал.2 от настоящия устав,
а отпадане по т.5 буква „б” по реда на чл. 32 ал 2 от настоящия устав.
 
Чл.З0. Всеки член на асоциацията има право:
1. Да участва в работата на общото събрание;
2. Да избира и бъде избиран в управителните органи на асоциацията;
3. Да участва в дейността на асоциацията;
4. Да бъде информиран за нейната дейност;
5. Да се ползва от имуществото на асоциацията и резултатите от нейната дейност;
6. Да прави предложения до Управителния съвет за развитие дейността на асоциацията;
7. Да ползва материалната база на асоциацията.
 
Чл.31. (1) Всеки член на асоциацията е длъжен:
1. Да направи встъпителната вноска в двадесет дневен срок от решението за приемането му;
2. Да издължава редовно членския си внос;
3. Добросъвестно и в срок да изпълнява задълженията, възложени за решаване на конкретни задачи на асоциацията;
4. Стриктно да спазва правилата на настоящия устав;
(2) При неизпълнение на задължението по т.1 и т.2 на предходната алинея в продължение на три месеца председателят на асоциацията отправя писмено предупреждение, с което се дава допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който членственото отношение се прекратява, поради отпадане.
 
Чл.32. (1) Санкцията предвидена в ал.2 на предходния член се прилага и за онези членове на асоциацията, които с поведението си уронват престижа и доброто име на билко и гъбо производителите и на търговците на билки, гъби и диворастящи плодове в република България.
(2) В случаи на системно неучастие в дейността на асоциацията на неин член, председателят на асоциацията, отправя мотивирано предложение до управителния съвет за прекратяване на членственото правоотношение поради отпадане, като прилага писменото обяснение на съответния член.
 
X. ИМУЩЕСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА
 
Чл.33. Имуществото на асоциацията се състои от парични средства, недвижими имоти, движимо имущество, ограничени вещни права, дялово участие в дружества, ценни книжа, вземания и други активи.
 
Чл.34. Средствата на асоциацията се набират от встъпителни вноски, членски внос, дарения, завещания и от стопанска дейност, свързана с предмета на дейността, определен в настоящия устав.
 
Чл.35. (1) Размера на членския внос се определя с решение на Общото събрание.
(2) Встъпителната вноска е в размер не по-голям от ............ лева, като конкретният й размер се определя с решение на общото събрание.
(3) Дължимият членски внос за съответния месец се внася до пето число на следващия месец от членовете на асоциацията по банковата сметка на асоциацията.
 
Чл.36. (1) Имуществото на асоциацията се управлява от управителния съвет, който решава и начините за разпореждане с него.
(2) Отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, както и поемане на задължения става след решение на общото събрание.
 
XI. КНИГИ НА АСОЦИАЦИЯТА
 
Чл.37. (1) Асоциацията води следните книги:
1. Книга за членския състав, в която се вписват данни за членовете - ЕГН, имена, съдебна и данъчна регистрация, булстат, регионална принадлежност, отпадане, и др.;
2. Протоколен класьор с решенията на общото събрание;
3. Протоколен класьор с решенията на управителния съвет;
4. Протоколен класьор с решенията на контролния съвет.
(2) Книгите на сдружението се водят и съхраняват от изпълнителния секретар, съответно от председателя на контролния съвет. Председателят на УС упражнява контрол по воденето и съхраняването им.
 
XII. ОТЧЕТНОСТ
 
Чл.38. (1) Асоциацията води отчетност съгласно Закона за счетоводството.
(2) Отчетната година е календарната година, а първата отчетна година започва от датата на възникването и завършва на 31-ви декември.
 
XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
 
Чл.39. (1) Асоциацията се прекратява:
1. С решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите;
2. По решение на Окръжния съд по седалището на асоциацията в предвидените от закона случаи;
 
Чл.40. (1) При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Разпределянето на останалото след удоволетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание на асоциацията.
 
Чл.41. Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 
Настоящият устав е приет на Общото събрание на асоциацията, състояло се на 11 май 2001г. в гр. София и се подписва от председателя и секретаря на учредителното събрание на всички страници.

 

Регистрация


 

pandora joyas en linea mont blanc stylo acheter mbt meizitang botanical slimming thomas sabo charms pas cher billig mbt
 

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2004 babg.net, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна:


This site created and maintained by seedot.com